-//دورت رو با آدمایی {🦄✨}

-//پُر کن که{🐙🍃} 

-//رویاهات رو باور دارن{👰🏻🌸}