این روزها...

 

  آنقدر فریادهایم را درون خود ریخته ام

 

  که اگر به چشمانم زل بزنی

 

  کـــــــــــــر     میشوی...