سر آغاز هر نامه نام خداست که بی نام او نامه یکسر خطاست